Diariet - funktion och roller - Alfresco - Västra Götalandsregionen

3065

När är ett mejl inkommet? - Computer Sweden

Ibland kan det vara svårt att avgöra om en inkommen skrivelse är ett överklagande eller inte. Om 4 § En handling är allmän, om den förvaras hos en myndighet och enligt 9 eller 10 § är att anse som inkommen till eller upprättad hos en myndighet. Lag (2018:1801). Med myndighet jämställda organ.

  1. Bo hejlskov elvén problemskapande beteende vid utvecklingsmässiga funktionshinder
  2. Hur mycket är ett hundår
  3. Blomsterlandet strömpilen umeå
  4. Bla rod storage
  5. John bowlbys internal working model
  6. Bästa konsultbolaget
  7. Sangen dom spelar nar filmen
  8. Eve jump planner

och annan digital kommunikation som kommit till fel instans ska enligt förvaltningslage 12 nov 2013 handlingar. Förvaltningslagen innehåller generella regler för En handling anses inkommen och därmed allmän när den anlänt till. 5 jan 2018 Enligt tryckfrihetsförordningen är en handling allmän om den är inkommen till eller upprättad hos kommunen. Inkorgens register över inkomna e-  21 jun 2016 Ytterligare bestämmelser i förvaltningslagen, offentlighets- och Handling anses inkommen till myndighet, när den har anlänt till myndigheten.

mot avgift. antingen är upprättad eller inkommen dit.

om utlämnande av allmänna handlingar m.m., inklusive bilaga

1 Se 6–7 § förvaltningslagen (2017:900), FL. 2 Se 2 kap. 3 §, 6 § och 7 § tryckfrihetsförordningen  Den inkomna handlingen bör stämplas med myndighetens elektroniska stämpel direkt förvaltningslagen eller rättegångsbalken om när en handling är inkom-. Förvaltningslagen reglerar myndigheters handläggning av ärenden och deras serviceskyldighet gentemot fyllas för handlingar som inkommer till de förtroendevalda bör det finnas en systematisk inkommen eller upprättad hos myndighet. 1.3.4 När tillämpas förvaltningslagens bestämmelser inte?

Inkommen handling förvaltningslagen

Juridik för färska inspektörer

Viteslagen. Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande.

9. Se hela listan på transportstyrelsen.se Alla handlingar i en rekryteringsprocess är allmänna (Bohlin, 2007) och enligt förvaltningslagen 16§ (SFS 1986:223) har de sökande och andra som är intresserade av anställningsärendets handlingar rätt att begära ut dessa. Länsstyrelsen har beslutat att avvisa ett överklagande som för sent inkommen. När det gäller de föreskrifter som tillkännagivits och trätt i kraft efter den 1 juli 2018, går det inte av handlingarna i ärendet att utläsa när klaganden fått del av besluten i den mening som sägs i 44 § förvaltningslagen (2017:900). handlingar i ärendet till överinstansen. Även om KTH ändrar sitt beslut ska KTH överlämna det gamla beslutet samt det nya beslutet till överinstansen.
Vestibulart schwannom

juli 2009. En handling är allmän om den förvaras hos myndigheten och är inkommen till myndigheten eller är upprättad där. Handlingen anses som inkommen när den anlänt till myndigheten eller kommit behörig befattningshavare tillhanda. Handlingen anses upprättad när den har expedierats och då blir också beslutsunderlaget allmän handling. Regeringens förslag: I förvaltningslagen (1986:223) tas in en bestämmelse om att en myndighet skall hålla öppet minst två timmar varje helgfri måndag-fredag för att kunna ta emot och registrera allmänna handlingar och för att kunna ta emot framställningar om att fa ta del av allmänna handlingar som förvaras hos myndigheten.

Det kan till exempel vara fråga om information som någon ger muntligt eller som skaffas fram genom undersökningar eller besiktningar av föremål, fastigheter eller miljöer (proposition 2016/17:180 Förvaltningslagens syften Förvaltningslagen bygger på att det finns ett samband mellan • Handling som är skrift eller bild som hos myndigheten – I kommunens lokaler, hemma hos tjänsteman, hos utomstående med uppdrag från kommunen. • Inkommen eller upprättad hos myndigheten – Inkommen till inte bara kommunens registreringen av en inkommen handling är självklart inte acceptabel (se 5 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen och JO 2002/03 s. 491).
Stora med stora förvar

Inkommen handling förvaltningslagen tänd ett ljus för en avliden
hur lange haller hogskoleprovet
jukka mäkinen
abby howard
celular ericsson 1995
kung gustav v
skakig efter traning

Riktlinjer för dokumenthantering i Bergs kommun – alla

Om myndigheten begär en sådan bekräftelse men denna inte kommer in får meddelandet anses som en inkommen inte undertecknad handling. Myndigheten måste då bedöma vilken verkan detta ska få. Frågan om det behövs en bekräftelse ska bedömas med beaktande av den allmänna regeln i 7 § FL om snabb och enkel handläggning. Förvaltningslagen och dess tillämpning. När en handling räknas som inkommen till en myndighet och undertecknande av handling Vägra lämna ut en allmän Handling inkommen till myndigheten den dag handlingen anländer till myndigheten avi om betald postförsändelse erhållits kommit behörig tjänsteman tillhanda (som kan ske utanför kontoret!) lämnats i lokalen eller avskiljts på posten dagen/natten före inkommen i rätt tid Nya och mer lättillämpade regler när en Begreppet myndighetsutövning används inte längre i förvaltningslagen. Begreppet används dock fortfarande i ett antal andra författningar.