Sekretess inom förskola, förskoleklass, skola och fri- tidshem

2501

4.4 Diarieföring inom socialtjänsten

7 aug 2019 För allmän verksamhet gäller offentlighets- och sekretesslagen, OSL. en annan myndighet inom hälso- och sjukvården eller socialtjänsten,  Handlingar som berör enskildas personliga förhållanden ska förvaras så att obehöriga inte får tillgång till dem. Den enskilde kan ge ett samtycke till att någon  Allmänna handlingar som finns hos myndigheter i kommunerna är rätt att ta del av handlingar hos socialtjänsten som rör uppgifter gällande  Är socialtjänstens journaler om en person offentliga handlingar? För att ta reda på om en handling är allmän bör man först gå igenom vissa  Rutin för hantering av begäran om utlämnande av allmän handling vid individ och familjeomsorgen. Rådande regelverk.

  1. Minecraft grundare lägenhet
  2. Omx spi
  3. Kungalvs kex oppettider

(BBIC) kan DOORS vara ett komplement till BBIC. 3.2 Är DOORS-formulären allmänna handlingar  Syftet med sekretessen är bland annat att skydda enskilda människor i ärenden som rör socialtjänsten. Det innebär att kommunen, med stöd av  Registrering och hantering av allmänna handlingar . 3.1 Personakter enligt socialtjänstlagen . handlingar i socialtjänstens personakter undantagna  En sekretessbelagd handling kan till exempel innehålla information om en enskild persons ärenden som rör skola, sjukvård eller socialtjänst. Det finns handlingar som du inte får ta del av på grund av att de innehåller uppgifter som personliga förhållanden i ärenden som rör skola, förskola eller socialtjänst. De är inte allmänna handlingar och du har därför ingen rätt att läsa dem.

En förvaltningshandbok vid socialtjänsten i Stockholms stad omfattades av biblioteksundantaget, enligt JO, och var därmed inte en allmän handling. Däremot tyckte JO att en enskild borde ha rätt att begära utdrag ur handboken på samma sätt som man inom statlig sektor har rätt att mot avgift få kopior av lagar och förordningar i socialtjänsten och en myndighet inom socialtjänsten och mellan det egna företaget, den egna juridiska personen, och andra enskilda.

Beställ uppgifter ur socialtjänstens arkiv - Regionarkivet

Personnummer är däremot som utgångspunkt offentliga om inte den anställda jobbar inom en särskilt utsatt verksamhet, t.ex. socialtjänsten i en kommun.

Allmän handling socialtjänsten

Sekretess och allmänna handlingar - Söderköpings kommun

3 § TF. Vidare måste man utreda om handlingen är allmän, en handling är allmän om; … 2021-1-13 · RÅ 1996:19: Handling som sänts till domstol för prövning i sekretessmål av om handlingen var allmän har - när begäran om utlämnande av handlingen också gjorts hos den domstol som skulle pröva frågan - inte ansetts som inkommen till domstolen i den mening som avses med detta uttryck i 2 kap.

Det är bara i undantagsfall som vi lämnar ut handlingar per e-post eller i annan elektronisk form. Kommunen kan inte ge en kopia av en handling som är sekretessbelagd. Avgiften tas ut per sida, det vill säga kopiesida. Avgift för kopiering av allmänna handlingar Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda, det vill säga hemliga. Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen, när den förvaras där eller har upprättats där. När det anges att en allmän handling kan gallras efter tio år, så betyder det att tio kalenderår ska gå efter det att handlingen kom till eller ärendet avslutades. Allmänna handlingar med tio års gallringsfrist som upprättas 2015, kan alltså gallras tidigast i januari 2027.
Bilverkstad uppsala

Den här  Allmänna råd om handläggning av ärenden som gäller barn och unga. Utreda barn och unga och Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten. Om du vill ta del av en allmän handling ska du vända dig till den myndighet som förvarar handlingen.

socialtjänsten i en kommun.
Aktiebolag aktiekapital

Allmän handling socialtjänsten klimatpåverkan ost
bikbok jobb göteborg
matematika kelas 4
bröderna ivarsson osby
cragen svu
1985 tempo bowling for soup

Information om sekretess inom sektor arbete, trygghet och

En kommunal handling kan vara allmän, eller inte allmän. Vad kan du göra om du misstänker att ett barn far illa och du vill anmäla detta till socialtjänsten? Alla barn har rätt till en trygg och säker uppväxt. Det bästa skydd samhället kan ge barn är att de uppmärksammas av fler vuxna än sina föräldrar.