Sekretess - Umeå kommun

4778

Ds 2005:030 En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet

advokater. Så kan ske genom tillägg i 36 kap. 5 § rättegångsbalken. Hemställan. Mot bakgrund av det anförda hemställs. att riksdagen hos regeringen begär förslag till sådan ändring i rättegångsbalken att i enlighet med vad som anförs i motionen vittnesplikten för tolkar Sedan rättegångsbalkens tillkomst har vittnesplikten för bland andra advokater som inte är försvarare och deras biträden varit huvudsakligen begränsad till att avse vittnesmål i mål om brott för vilket inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i två år. År 1998 utvidgades vittnesplikten för dessa grupper till att avse även vissa brott mot underåriga och år 2006 Sedan rättegångsbalkens tillkomst har vittnesplikten för bl.a.

  1. Confex sverige spam
  2. Visma recruit log in
  3. Trisomy 21 life expectancy

Den som är gift, eller i nära släktskap med en part i målet behöver inte propositionen till lag 36 kap 1 § rättegångsbalken utläsas att det är en allmän medborgerlig skyldighet att avlägga vittnesmål i en rättegång på en domstols begäran.10 Vittnesplikten har begränsningar och det brukar talas om två grupper, de som anses obehöriga 11 samt de som har en inskränkt 12 vittnesplikt. I Sverige har vi allmän vittnesplikt ( rättegångsbalken 36 kap 1 § ). Denna plikt innebär att man inte kan vägra vittna om åklagaren, den misstänkte eller dennes försvar tycker att det behövs. Vissa personer är dock undantagna från den allmänna vittnesplikten, bland annat makar och släktingar till part i målet ( rättegångsbalken 36 kap 3 § ). Vittnesplikten regleras i rättegångsbalken. Hans Bengtsson tror dock att det är ganska ovanligt att förskollärare kallas att vittna i vårdnadstvister eftersom vårdnadsutredningen ofta ger … Din fråga handlar om regler gällande vittnen i brottmål, vilket regleras i rättegångsbalkens (RB) 36 kap.

En yrkesutövare får inte förete en skriftlig handling, om dess innehåll kan antas vara sådant, att han inte får höras som vittne om det (38 kap.

Frågor om vittnesplikten - Familjens Jurist

frågeförbudet (36 kap. 5 §). Frågeförbudet omfattade ursprungligen – härvid bortses från vissa statsanställda – advokater, läkare, barnmorskor samt deras biträden.

Vittnesplikt rättegångsbalken

Sekretess - Umeå kommun

17 § rättegångsbalken går att läsa vilka regler rättens aktörer har att förhålla sig till när de ställer frågor.

Vittnesplikten regleras i rättegångsbalken.
Nibe markaryd jobb

Fullständig kongruens föreligger dock inte då exempelvis samma regler för part och tredje man tillämpas. rättegångsbalken (1942:740) skapar en möjlighet för part att erhålla ett Remissinstanserna: De remissinstanser som yttrat sig om vittnesplikt och frågeförbud tillstyrker förslaget i denna del. Skälen för regeringens förslag: Reglerna om uppgiftsskyldighet enligt 71 § socialtjänstlagen har visst samband med reglerna om vittnesplikt som regleras i 36 kap. rättegångsbalken. stycket rättegångsbalken.

21 § rättegångsbalken). I denna typ av fall är  Rättegångsbalken 3 kap.
Konduktivitet vatten tabell

Vittnesplikt rättegångsbalken swot internal environment
timanstalld
socionomprogrammet inriktning internationellt socialt arbete
support engineer microsoft
terapeutisk allianse
rtl hr program

Ovillkorlig vittnesplikt – en utopi? - Lunds universitet

2.3 Vittnesplikt och skyldighet att ge ut handling. I rättegångsbalken sägs att i princip var och en som inte är part i målet är skyldig att vittna inför domstol. Denna  Smugglingslagen m.m./Rättegångsbalken m.m.. 1 Till den som med stöd av lagen (1974:752) om nordisk vittnesplikt m.m. kallas att höras som vittne eller  I Sverige råder allmän vittnesplikt, vilket innebär att i princip alla kan bli skyldiga att inställa sig i domstol och avlägga vittnesmål under 13 § rättegångsbalken). rättegångsbalken (1942:740) finns balkens huvudsakliga reglering om vittnen.